فروش ویژه 15% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

پرشر ترانسمیتر 0-25 بار 4-20 میلی آمپر HART

22,500,000 تومان
فروش ویژه 6% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز خلا صفحه 10 سانت

890,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 10 بار

875,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 16 بار

875,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 2.5 بار

875,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 25 بار

875,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 4 بار

875,000 تومان
فروش ویژه 3% -

تجهیزات اندازه گیری فشار

گیج فشار خشک پکنز صفحه 10 سانت 6 بار

875,000 تومان