ناموجود

ابزار دقیق

فلوتر مکانیکی

225,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر برنجی مدل AE-B1

240,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر پنلی هوا 2 تا 20 لیتر بر دقیقه

2,250,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر توربینی 1/2 اینچ پالس دار

12,550,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر دنده ای بیضوی الکترونیکی OGM

9,500,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر دنده ای بیضوی مکانیکی OGM

6,500,000 تومان