تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

روتامتر هوا 6 تا 60 میلی لیتر بر دقیقه

3,250,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

سنسور جریان آب با سنسور دما مدل AE-B7

279,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلو سوئیچ خطی 1 اینچ FS-M1014H-GF

2,550,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلو سوئیچ خطی 1/2 اینچ FS-M1014H-GD

2,150,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلو سوئیچ خطی 3/4 اینچ FS-M1014H-GE

2,350,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلو متر توربینی 3/4 اینچ با خروجی پالس

13,850,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر برنجی مدل AE-B1

240,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر پنلی هوا 2 تا 20 لیتر بر دقیقه

2,250,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر توربینی 1/2 اینچ پالس دار

12,550,000 تومان

تجهیزات اندازه گیری فلو (جریان)

فلومتر دنده ای بیضوی الکترونیکی OGM

8,750,000 تومان